Standardy praw człowieka w pracy policji - Prawa Człowieka - KPP Pińczów

Prawa Człowieka

Standardy praw człowieka w pracy policji

Prawa Człowieka mogą być ograniczone – policjant nie może sam ograniczyć praw innych osób. Może to robić tylko na podstawie prawa i gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla ochrony ściśle określonych wartości.

Policjant Powinien w każdej sytuacji przestrzegać prawa – powinien również przeciwstawiać się naruszeniu prawa przez innych policjantów.

Żadne okoliczności nie zwalniają policjanta od odpowiedzialności za takie czyny popełnione w związku ze służbą jak:

  • zabójstwo (nie dotyczy to działania w obronie własnej czy w obronie innej osoby, jeśli było usprawiedliwione okolicznościami)
  • torturowanie
  • gwałt
  • okaleczenie ( jeśli nie jest spowodowane nieumyślnie podczas zgodnego z prawem zastosowania środków przymusu bezpośredniego)
  • poddawanie eksperymentom
  • pogwałcenie godności osobistej
  • porywanie ludzi
  • stosowanie kar zbiorowych
  • okrutne i poniżające traktowanie, kradzież