Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - Komunikaty - KPP Pińczów

Komunikaty

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie przypomina, iż w dniu 9 czerwca 2014 r. opublikowano „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” który obliguje różne instytucje rządowe, samorządowe, a także pozarządowe do podjęcia działań m.in. w sferze ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także do oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie.

Dlatego zapraszamy do zapoznania się z treścią broszury pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie na lata 2014 – 2020” pod adresem: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/prewencja/przemoc-w-rodzinie-1/1639,Krajowy-Program-Przeciwdziałania-Przemocy-w-Rodzinie-na-lata-20142020.html

Znajdą tam Państwo m.in.:

Krajową bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
Spis powiatów realizujących w 2014 r. w województwie świętokrzyskim programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób lub rodzin pozbawionych prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pińczowie pod nadzorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizuje „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  w powiecie pińczowskim”.

Ma on na celu psychoedukację sprawców przemocy w kierunku zmiany zachowań przemocowych na rzecz partnerstwa i poszanowania wobec domowników i współpartnerów. Opiera się na założeniu, że każdy może nauczyć się niestosowania przemocy i pokojowego rozwiązywania problemów w relacjach międzyludzkich.

 

Adresatami Programu są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie powiatu pińczowskiego, stosujące przemoc wobec najbliższych członków rodziny, które:

samodzielnie zgłoszą gotowość poddania się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym Programu
uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, a które ukończyły podstawowy cykl terapii z zalecenie, uczestnictwa w programie dla sprawców przemocy
są skierowane np. przez Policję, Prokuraturę, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespoły Interdyscyplinarne
są skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 kk, wobec których sąd zawiesił wykonanie kary lub których warunkowo, przedterminowo zwolnił z odbycia reszty kary, zobowiązując jednocześnie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej realizowany jest w wersji 7 miesięcznej, obejmującej 72 godziny zajęć - lub stosownie do potrzeb grupy. Całość podzielona jest na trzy etapy:

            Etap I – rozpoznanie diagnostyczne

            Etap II – oddziaływania edukacyjne

            Etap III – ćwiczenia praktyczne

Zajęcia są prowadzone przez zespół w składzie:

psycholog
pracownik socjalny

 

            Na terenie powiatu pińczowskiego instytucjami powołanymi do udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz mającymi możliwość oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie są:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów

tel. 41 357 60 01 wew. 303

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Żwirki i Wigury 40, I piętro pok. nr 2

tel. 41 357 35 75 wew. 3

dyżur psychologa od poniedziałku do czwartku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie

ul. Złota 7, 28-400 Pińczów

tel: 41 357 24 32

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach

ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

tel. 41 352 60 05 wew. 27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach

tel: 41 356 80 09 wew. 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej

te. 41 356 16 01 wew. 22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

tel. 41 356 5250

Rada do Spraw Rodziny przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Pińczowie

ul. Złota 7, 28-400 Pińczów

tel. 41 357 24 32 – przewodnicząca Ewa Symber

Prokuratura Rejonowa w Pińczowie

ul. 1 Maja 10, 28-400 Pińczów

tel. 41 358 21 60

Sąd Rejonowy w Pińczowie

ul. 1 Maja 10, 28-400 Pińczów,

ul. 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów

tel. 41 357 22 35

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie

ul. Floriańska 4, 28-400 Pińczów

tel. 41 358 12 05